Adatvédelmi tájékoztató

Tartalomjegyzék

  Bevezetés

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
 2. Értékesítéshez kapcsolód adatkezelések
  1. Partner adatok
  2. Megrendelés
  3. Ajándékok átvétele
 3. Masterplast.hu
 4. Vagyonvédelem
  1.   Elektronikus megfigyelőrendszer
 5. Ügyféllevelezés
 6. Minőségi kifogások kezelése
 7. Hírlevél, direkt marketing
 8. Egyéb adatkezelések
 9. A személyes adatok tárolási módja, az adatkezelés biztonsága
 10. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 11. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
  1. Tájékoztatáshoz való jog
  2. Az érintett hozzáféréshez való joga
  3. Helyesbítés joga
  4. Törléshez való jog
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  6. Adathordozáshoz való jog
  7. Tiltakozás joga
  8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást
  9. Visszavonás joga
  10. Eljárási szabályok
  11. Kártérítés és sérelemdíj
  12. Panasz az adatvédelmi felelősnél
  13. Bírósághoz fordulás joga
  14. Adatvédelmi hatósági eljárás

Bevezetés

A Masterplast Csoport magyar vállalatai [1] (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a), a továbbiakban társaság, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokat a társaság közzéteszi, és önmagára nézve kötelezőnek tekinti.
Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Masterplast Csoport elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Masterplast Csoport a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Masterplast Csoport az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:
[1]A csoport vállalatai: Masterplast Nyrt, Masterplast Kft, Masterplast Hungária Kft, Masterplast International Kft, Masterfoam Kft, Mastermesh Kft

1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Masterplast Csoport az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
évi CXXXIII. törvény – a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban SzVMt).

2. Értékesítéshez kapcsolód adatkezelések

2.1 Partner adatok
A Masterplast Csoport a partner adatokat vállalatirányítási/ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
Az adatkezelés célja: a Masterplast csoporttól történő vásárlás, számla kiállítása, a partnerek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, partner kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: számlaszáma, dátuma és időpontja, számázási név, cím és adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

2.2 Megrendelés
A Masterplast csoport vállalatitól a termékértékesítés a partnerek részére, a partnerektől érkező megrendeléssel kezdődik.
Az adatkezelés célja: rendelésfelvétel, megrendelések teljesítése, partnerek kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, megszólítás, név, cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, vevőszám.
Az adatkezelés időtartama: a megrendelés az egységes vállalatirányítási rendszerben került tárolásra azonos módon a számlákkal.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

2.3 Ajándékok átvétele
A Masterplast csoport társaságai által szervezett akciókban résztvevő partnerek ajándékok átvételére válhatnak jogosulttá.
Az adatkezelés célja: ajándékok átvételének igazolása.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: sorszám, az akció időtartama, megnevezése, az ajándékátadás dátuma, az ajándék megnevezése, mennyisége, a kapcsolódó vásárlás számlaszáma, a vásárló neve, címe, aláírása.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a partner nem veheti át az ajándékot.

3. Masterplast.hu

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Masterplast Csoporttól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A www.masterplast.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
A honlapon térképet jelenít meg a maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

4. Vagyonvédelem

4.1 Elektronikus megfigyelőrendszer
A Masterplast csoport saját területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a parkolókban, a raktár és irodák közösségi területeire.
Az adatkezelés célja: a vagyon őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Masterplast csoport területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Masterplast csoport területére való belépéssel, a parkoló használatával, munkavállalók esetében az Mt. 11. §-a továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Masterplast csoportnak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
A kezelt személyes adatok típusa: a Masterplast csoport területére belépő, valamint a parkolót használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont].
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Masterplast csoport saját területén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák lr a felvételeket.
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: kizárólag a Masterplast csoport területén élőerős őrszolgálatot ellátó munkavállalók, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
A felvételek megtekintésére jogosult: a Masterplast csoport Üzemeltetési vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a Masterplast csoport Üzemeltetési vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Masterplast csoport.
A Masterplast csoport által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Az érintett jogai:
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 3 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

5. Ügyféllevelezés

A Masterplast csoport vállalatai minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb tíz év elteltével töröl.

6. Minőségi kifogások kezelése

A Masterplast által forgalmazott termékkel kapcsolatos, ügyfél, vagy felhasználó által telefonon, elektronikus levélben, levélben, postai úton jelzett minőségi kifogásokat minden esetben kivizsgálja, amelyhez kapcsolódó adatokat kezeli.
Az adatkezelés célja: a Masterplast Csoport által értékesített termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése által értékesített termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a vásárló önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a, vevő illetve felhasználó neve, címe, a panaszbejelentés helye és ideje, a panaszbejelentés módja, a vevő illetve felhasználó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje, a jegyzőkönyvvezető neve és aláírása.
Az adatkezelés időtartama:
– a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében a panasz lezárását követő 5 évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni a jogait, illetve a Masterplast Csoport nem tud személyre szóló választ adni a minőségi kifogás bejelentőjének.
Adattovábbítás: nem történik.

7. Hírlevél, direkt marketing

A Társaság elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, valamint harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját vagy partner oldalon való megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint tárolásra került a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe).
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
– e-mail útján az adatvedelem@masterplast.hu címen, továbbá
– postai úton a Masterplast 8143 Sárszentmihály Árpád u. 1/a. címen.

8. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Masterplast csoport a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. A személyes adatok tárolási módja, az adatkezelés biztonsága

A Masterplast csoport és a szerződéses adatfeldolgozói a technológiája és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre, azért hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
A Masterplast csoport a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Masterplast csoport az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Masterplast csoport a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Masterplast csoport az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Masterplast csoport és a szerződéses adatfeldolgozóinak az informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus és tűz továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
A Masterplast csoport, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst a Masterplast csoport késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

10. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Masterplast
Székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.
Cégjegyzékszám:
Masterplast Nyrt – 07-10-001342
Masterplast Kft – 07-09-013368
Masterplast Hungária Kft – 07-09-026984
Masterplast International Kft – 07-09-026987
Mastermesh Production Kft – 07-09-026985
Masterfoam Kft – 07-09-010439

Adószám:
Masterplast Nyrt – 13805300-4-07
Masterplast Kft – 14025477-4-07
Masterplast Hungária Kft – 25562675-4-07
Masterplast International Kft – 25563243-4-07
Mastermesh Production Kft – 25562709-2-07
Masterfoam Kft – 13297590-4-07
Telefonszám: +36-22-801-300
Adatvédelmi felelős: Csemák Katalin
E-mail: masterplast@masterplast.hu
Telefonszáma: +36-22-801-300
E-mail címe: adatvedelem@masterplast.hu

11. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

11.1 Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Masterplast csoport megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

11.2 Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A Masterplast csoport az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Masterplast csoport elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 8. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

11.3 Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Masterplast csoport által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

11.4 Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Masterplast csoport indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Masterplast csoport korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Masterplast csoport az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.6 Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.7 Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Masterplast csoport nem kezeli.

11.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.10 Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Masterplast csoport a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11.11 Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11.12 Panasz az adatvédelmi felelősnél
Amennyiben a Masterplast csoport adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz: adatvedelem@masterplast.hu

11.13 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

11.14 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.